top of page

בישראל קיימת שכיחות גבוהה של הדבקה בין דורית בקורונה לצד שיעור גבוה של "הדבקויות חברתיות"

ניתוח כמותי של הנדבקים בוירוס COVID-19 מעלה שכיחות גבוהה של הדבקה בין דורית בישראל, ככל - הנראה בסביבה משפחתית, וריבוי הדבקות "חברתיות" של צעירים.


פורסם על ידי מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה של משרד הבריאות ביום 31.3.2020

המידע עובד והועלה לבלוג על ידי ענבר בזק, עבור בלוג קורונה ישראל של מטה החדשנות.

1. במחקר שערכנו במטרה לנתח את הקשרים שבין אוכלוסיית הנדבקים בנגיף הקורונה לבין המדביקים, בחנו כ- 1,000 מקרים של הדבקות ידועות, מתוך כ - 3,800 החולים המאומתים, של הדבקות שהתרחשו בישראל בין 9 בפברואר ל - 27 במרס. אין מידע מספק כדי להשלים את הניתוח של כל מקרי ההדבקה.

2. להלן מפת חום המציגה את את גיל המדביק לפי גיל הנדבק:


3. ממצאים מרכזיים:

  • א. ישנו ריכוז גבוה של מקרים שבהם חולים הדביקו את בני גילם (מוקף בכחול).

  • ב. ישנו ריכוז גבוה במיוחד של בני 20-30 שהדביקו אוכלוסייה בגיל דומה (בכתום).

  • ג. שני ריכוזים נוספים משקפים הדבקות רבות בין אנשים בגילאי 50-60 לבני 30- 20 (בירוק).

4. ניתן לראות גם בתרשים להלן כי שליש מהחולים נדבקו מבני גילם )עד חמש שנים הפרש), וכשליש נוסף נדבק מאוכלוסייה מבוגרת או צעירה בפער של 40--20 שנה מהאוכלוסייה המדביקה כלומר פער של דור בין הנדבקים והמדביקים.

5. בשורה התחתונה, ניתן לראות כי רוב ההדבקות עד כה התרחשו באותה שכבת גיל או בין אנשים בהפרש גילים של כ- 20-40 שנים, אשר סביר שמשקף קשר משפחתי של דור אחד.

6. סביר כי מימוש עקרונות הריחוק החברתי, בדגש על מקומות בילוי, עתיד להקטין את מספר ההדבקות באותה שכבת גיל, בייחוד בקרב האוכלוסייה הצעירה. נוסף על כך, לאור ההדבקות הבין דוריות הרבות, אשר רבות מהן מתרחשות ככל הנראה בקרב המשפחה,

מכאן שהמלצת משרד הבריאות הנה להדגיש את חשיבות ההימנעות ממפגשים משפחתיים, כגון ארוחות ואירועים, (ודאי לקראת ליל הסדר וחג הפסח) לצד חשיבות ההקפדה על היגיינה אף בתוך הבית, במיוחד בבתים שבהם מספר נפשות רב.

184 צפיות0 תגובות
bottom of page