top of page

צו 8 למחוסנים לקורונה, פרק ג: גיוס מחוסנים הוא יעיל גם אם החיסון אינו מושלם


נכתב על ידי: פרופ׳ אהוד שפירא, פרופ׳ ורד רום-קידר, מכון ויצמן למדע ודר׳ חגי כתריאל, אורט בראודה

תקציר: גיוס מחוסנים לטיפול באוכלוסיה בסיכון הוא יעיל גם בתרחיש היפותטי בו מחוסנים עלולים להידבק שוב.

בפרקים הקודמים הראינו כי העזרות בחולי קורונה שהחלימו, ועל כן מחוסנים, כחיץ בין האוכלוסיה הכללית לבין האוכלוסיה שבסיכון, יכול לחסוך 85% מיתות, ולהשטיח את עקומת המחלה/צורך באשפוז פי 20. בפרקים אלה הנחנו, בהתאם לכל העדויות המצטברות, כי אין הדבקה חוזרת של מי שמבריא מהמחלה.

עד כה אין שום עדויות מאומתות של הדבקה חוזרת (החשדות להדבקה חוזרת בסין התבררו כטעות מעבדה). בנוסף, אם הוירוס עובר מוטציות כדי להתחמק ממערכת החיסון כמו שפעת (ואין עדיין עדויות לכך שהוא מצליח), אז המגפה תהפוך לעונתית, ואין זה משפיע על המתווה הנכון לפעולה ב״עונה הנוכחית״ של המגפה. כך שסביר שהסיכוי של מחוסן להידבק כעת הוא קרוב לאפס. יחד עם זאת, נחקור כאן שני תרחישים, אחד שהסיכוי של מחוסן להידבק מחולה הוא מאית מהסיכוי של בריא להידבק מאותו חולה, והשני שהסיכוי של מחוסן להידבק מחולה הוא רבע מהסיכוי של בריא להידבק מהחולה.

הנה הגרפים למקרים שאוכלוסייה שבסיכון שעליה רוצים להגן היא בגודל 10,000, 100,000, ו 250,000 איש. תחת הנחות הסימולציות שתוארו בפרק א׳, ובפרט R0=1.5, ועל כל שני אנשים בסיכון יש מטפל אחד. אנו מראים כי בקצב הגיוס האופטימלי של מחוסנים לטיפול באוכלוסיה בסיכון של 70, 700 ו 2,000 מחוסנים ביום בהתאמה, שנלקח ללא הדבקה חוזרת, חוסכים בדרך זו כ 85% מוות אם הסיכוי להדבקת מחוסן מחולה הוא מאית מהסיכוי של בריא להידבר מחולה, ובהנחה שהסיכוי של מחוסן להידבק הוא רבע מהסיכוי של בריא להידבק מחולה (הנחה מוגזמת לכל הדעות) עדיין חוסכים כ 70% ממקרי המוות. יש לציין שהחיסכון בחיי אדם שאנו מחשבים לא מניח אחוזי תמותה גבוהים יותר בגלל חוסר במכונות הנשמה אם לא משטיחים את העקומה. כלומר החיסכון בחיי אדם על פי הצעתנו יהיה אף גדול יותר ממה שאנחנו מחשבים, לנוכח המחסור הצפוי המכונות הנשמה.

הטבלה הבאה מסכמת את הממצאים. יצוין כי התרחיש המנותח הוא אופטימי יותר מהמצב העכשווי באיטליה וספרד לגבי מספר המתים והחולים שכן הוא מבוסס על ההנחה האופטימית שהבידוד החברתי יאפשר 0R=1.5 ו CFR=0.05. עבור תרחיש פסימי יותר, החיסכון בחיי אדם וההשטחה של העקומה פחותים.

למשל, עבור 10,000 איש בסיכון, מספר המתים והעומס על בתי החולים ( כ 5% מה מ.ח.מ. – המקסימום של החולים המאומתים) תחת הנחה של גיוס מחוסנים לטיפול באוכלוסיה שבסיכון :
בדומה, עבור 100,000 אנשים בסיכון :


ועבור 250,000 אנשים בסיכון :המודל לשיטה המוצעת נמצא בלינק זה.

מוזמנים להריץ אותו, לשנות אותו, ולבדוק ערכים אחרים לפרמטרים, וכן לראות בתיקיה גרפים נוספים.

268 צפיות0 תגובות
bottom of page